(Ανταλλαγή Banner | Foni.info | Δίκτυο ανταποδοτικής διαφήμισης)

Εκτύπωση
PDF

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Μαΐου 2003

για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

 

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους (υγεία των ζώων) που πρέπει να πληρούν οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και τους κανόνες περί ελέγχου αυτών των μετακινήσεων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μετακινήσεις, μεταξύ κρατών μελών ή με προέλευση τρίτες χώρες, ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις που λαμβάνονται για μη υγειονομικούς λόγους και αποσκοπούν στον περιορισμό των μετακινήσεων ορισμένων ειδών ή φυλών ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) «ζώα συντροφιάς»: τα ζώα των ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος I, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι' αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησής τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη·

β) «διαβατήριο»: κάθε έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και περιλαμβάνει τις ενδείξεις βάσει των οποίων εξακριβώνεται το καθεστώς του ζώου από τη σκοπιά του παρόντος κανονισμού. Το διαβατήριο αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο·

γ) «μετακίνηση»: κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή είσοδος ή επανείσοδος αυτού από τρίτη χώρα στο έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 4

1.  Επί μεταβατική περίοδο οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα ζώα των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β θεωρούνται αναγνωρισθέντα εάν φέρουν:

α) ευανάγνωστο τατουάζ, ή

β) σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης).

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), όταν ο αποκριτής πομποδέκτης δεν συμμορφούται προς το πρότυπο ISO 11784 ή προς το παράρτημα A του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς για λογαριασμό του ιδιοκτήτη πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ανάγνωση του σήματος του αποκριτή πομποδέκτη.

2.  Ανεξαρτήτως της μορφής του, το σύστημα αναγνώρισης του ζώου πρέπει επίσης να προβλέπει τη μνεία στοιχείων που προσδιορίζουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου.

3.  Τα κράτη μέλη, τα οποία απαιτούν για τα ζώα που εισέρχονται στο έδαφός τους, εφόσον δεν βρίσκονται σε καραντίνα, την αναγνώρισή τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), δύνανται να εξακολουθήσουν να το πράττουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

4.  Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, μόνον η μέθοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) είναι αποδεκτή ως μέσο αναγνώρισης ζώου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Όροι για μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών

Άρθρο 5

1.  Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 6, κατά τις μετακινήσεις τους:

α) να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και

β) να έχουν διαβατήριο χορηγούμενο από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο, με το οποίο να αποδεικνύεται ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός, κατά περίπτωση δε επανεμβολιασμός, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, ο οποίος έγινε στο ζώο με αδρανοποιημένο εμβόλιο μίας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο ΠΟΥ).

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις μετακινήσεις ζώου ανήκοντος στα είδη του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, ηλικίας κάτω των τριών μηνών και μη εμβολιασμένου, εφόσον έχει διαβατήριο και γεννήθηκε και έζησε στο ίδιο μέρος χωρίς να έρθει σε επαφή με άγρια ζώα που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί από τον ιό ή εφόσον συνοδεύει την μητέρα του από την οποία εξαρτάται ακόμη.

Άρθρο 6

▼M11

1.  Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η εισαγωγή στο έδαφος της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζώων συντροφιάς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Α, υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

▼B

— πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εκτός αν το κράτος μέλος προορισμού επιτρέπει και αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και

— πρέπει να έχουν διαβατήριο χορηγηθέν από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο που να πιστοποιεί, επιπλέον των όσων ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων τουλάχιστον ίση προς 0,5 UI/ml, πραγματοποιηθείσα επί δείγματος από εγκεκριμένο εργαστήριο εντός των προθεσμιών που τάσσουν οι εθνικές ρυθμίσεις οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 25 δεύτερο εδάφιο.

Η τιτλοδότηση αντισωμάτων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο, μετά την τιτλοδότηση, υποβλήθηκε σε τακτικούς επανεμβολιασμούς στα διαστήματα που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1, χωρίς διακοπή της διαδικασίας εμβολιασμού που ορίζει το εργαστήριο παρασκευής.

Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να απαλλάξει τα ζώα συντροφιάς που μετακινούνται μεταξύ ►M2  των τεσσάρων ανωτέρω κρατών μελών ◄ από την υποχρέωση εμβολιασμού και τιτλοδότησης αντισωμάτων που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο.

2.  Πλην παρεκκλίσεων χορηγουμένων από την αρμόδια αρχή σε ειδικές περιπτώσεις, τα ζώα ηλικίας κάτω των τριών μηνών των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν εάν δεν έχουν φθάσει σε ηλικία εμβολιασμού και αν δεν έχουν υποβληθεί, εφόσον υπάρχουν σχετικές διατάξεις, σε δοκιμή καθορισμού της τιτλοδότησης των αντισωμάτων.

3.  Η κατά την παράγραφο 1 μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνθήκη.

Άρθρο 7

Οι μετακινήσεις ζώων των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Γ, μεταξύ κρατών μελών ή από ένα από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 εδάφη, δεν υπόκεινται σε υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λύσσα. Για άλλες νόσους, και εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορούν να θεσπιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 ειδικές απαιτήσεις —μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και περιορισμός του αριθμού ζώων— και υπόδειγμα πιστοποιητικού που θα συνοδεύει το ζώο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Όροι για μετακινήσεις από τρίτες χώρες

Άρθρο 8

1.  Κατά τις μετακινήσεις τους, τα ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β πρέπει:

α) όταν προέρχονται από τρίτη χώρα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 και μέρος Γ και εισάγονται:

 

i) σε ένα εκ των κρατών μελών του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 1 να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1·

ii) σε ένα εκ των κρατών μελών του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από έδαφος περιλαμβανόμενο στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β, να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6·

 

β) όταν προέρχονται από άλλη τρίτη χώρα και εισάγονται:

 

i) σε ένα από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 1:

 

— να αναγνωρίζονται με το σύστημα αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 4 και

— να έχουν υποστεί:

— 

— αντιλυσσικό εμβολιασμό βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 5 και

— τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων τουλάχιστον ίση προς 0,5 UI/ml, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί σε δείγμα ληφθέν από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τρεις μήνες πριν από τη μετακίνηση.

— Η τιτλοδότηση των αντισωμάτων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο συντροφιάς επανεμβολιάζεται στα διαστήματα που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1.

— Το τρίμηνο δεν ισχύει σε περίπτωση επανεισαγωγής ενός ζώου συντροφιάς, του οποίου το διαβατήριο πιστοποιεί ότι είχε πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση προτού το ζώο εξέλθει από το κοινοτικό έδαφος και το αποτέλεσμα ήταν θετικό·

 

 

ii) σε ένα από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α, είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από ένα από τα εδάφη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, πρέπει να τεθούν σε καραντίνα εκτός αν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 μετά την είσοδό τους στην Κοινότητα.

 

2.  Τα ζώα συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επισήμου κτηνιάτρου ή, σε περίπτωση επανεισόδου, από διαβατήριο όπου θα πιστοποιείται η τήρηση της παραγράφου 1.

3.  Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις:

α) τα ζώα συντροφιάς που προέρχονται από τα εδάφη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 2, υπόκεινται στους κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ εφόσον διαπιστούται, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, ότι εκεί ισχύουν κανόνες τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους κοινοτικούς κανόνες του παρόντος κεφαλαίου·

β) οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Ιταλίας, μεταξύ Μονακό και Γαλλίας, μεταξύ Ανδόρας και Γαλλίας ή Ισπανίας και μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας μπορούν να συνεχίσουν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι εθνικοί κανόνες εν ισχύι κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο ημερομηνία·

γ) με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και υπό καθοριστέες προϋποθέσεις, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος μη εμβολιασμένων ζώων συντροφιάς ηλικίας κάτω των τριών μηνών και ανηκόντων στα είδη του παραρτήματος Ι μέρος Α, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες συμπεριλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙΙ μέρη Β και Γ, εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση των χωρών αυτών από άποψη λύσσας.

4.  Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως το υπόδειγμα πιστοποιητικού, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Οι όροι που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις ζώων των ειδών του παραρτήματος Ι μέρος Γ, προέλευσης τρίτων χωρών, και το υπόδειγμα πιστοποιητικού που πρέπει να τα συνοδεύει καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Πριν από την ημερομηνία του άρθρου 25 δεύτερο εδάφιο και με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2, καταρτίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ. Για να συμπεριληφθεί σ' αυτόν τον κατάλογο μια τρίτη χώρα, πρέπει προηγουμένως να αποδείξει την κατάστασή της ως προς τη λύσσα, καθώς και ότι:

α) η κοινοποίηση των υπονοιών περί λύσσας στις αρχές είναι υποχρεωτική·

β) υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης, από διετίας τουλάχιστον·

γ) η δομή και η οργάνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της μπορούν να εγγυηθούν το έγκυρο των πιστοποιητικών·

δ) έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται όλα τα κανονιστικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λύσσας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί εισαγωγών·

ε) εφαρμόζονται κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά τη διάθεση των αντιλυσσικών εμβολίων στην αγορά (κατάλογος επιτρεπομένων εμβολίων και κατάλογος εργαστηρίων).

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό σαφείς και εύκολα προσιτές πληροφορίες όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στο έδαφος της Κοινότητας, καθώς και όσον αφορά τους όρους εισόδου ή επανεισόδου των ζώων στο έδαφος της Κοινότητας. Φροντίζουν επίσης να υπάρχει στα μεθοριακά σημεία εισόδου προσωπικό πλήρως ενημερωμένο και ικανό να εφαρμόσει τις σχετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα ζώα συντροφιάς που εισέρχονται στο κοινοτικό έδαφος από τρίτη χώρα μη περιλαμβανόμενη στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2:

α) εφόσον είναι πέντε ή λιγότερα, να υποβάλλονται σε έλεγχο ως προς τα συνοδευτικά έγγραφα και σε έλεγχο ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του σημείου εισόδου των ταξιδιωτών στο έδαφος της Κοινότητας·

β) εφόσον είναι περισσότερα από πέντε, να υπόκεινται στις απαιτήσεις και ελέγχους της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή που θα διενεργεί τους ελέγχους και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 13

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τον πίνακα των σημείων εισόδου περί των οποίων το άρθρο 12.

Άρθρο 14

Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε μετακίνησης, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς πρέπει να μπορεί να επιδείξει στις επιφορτισμένες με τους ελέγχους αρχές διαβατήριο ή το πιστοποιητικό του άρθρου 8 παράγραφος 2, το οποίο να πιστοποιεί ότι το ζώο πληροί τους απαιτούμενους όρους για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.

Ειδικότερα, στην περίπτωση περί της οποίας το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν ο αποκριτής πομποδέκτης δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ISO 11784 ή το παράρτημα A του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου οφείλει να παρέχει κατά τους ελέγχους τα αναγκαία μέσα για την ανάγνωση του σήματος του αποκριτή πομποδέκτη.

Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή σε συνεννόηση με τον επίσημο κτηνίατρο, αποφασίζει:

α) είτε να στείλει το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης·

β) είτε να το απομονώσει υπό επίσημο έλεγχο όσο χρόνο χρειάζεται για την ανταπόκρισή του προς τους υγειονομικούς όρους, με έξοδα του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει την ευθύνη του·

γ) είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία του —χωρίς χρηματική αποζημίωση— όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί σε καραντίνα.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ζώα των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Κοινότητα να φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους υπό επίσημο έλεγχο μέχρις ότου σταλούν πίσω ή μέχρις ότου ληφθεί οιαδήποτε άλλη διοικητική απόφαση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κοινές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

Όσον αφορά τη λύσσα, όταν οι όροι που ισχύουν για μετακινήσεις προβλέπουν τιτλοδότηση αντισωμάτων, η λήψη δείγματος γίνεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, η δε δοκιμή πραγματοποιείται σε εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με την απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων ( 8 ).

Άρθρο 16

▼M11

Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την εχινοκοκκίαση, και η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα τσιμπούρια, μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση για την είσοδο ζώων συντροφιάς στο έδαφός τους τη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

▼B

Προς τούτο, υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την επικρατούσα κατάσταση ως προς την εν λόγω νόσο, όπου αιτιολογείται η ανάγκη συμπληρωματικών εγγυήσεων για την πρόληψη της εισαγωγής της νόσου.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 24 για τις εν λόγω συμπληρωματικές εγγυήσεις.

Άρθρο 17

Για τις μετακινήσεις ζώων των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, είναι δυνατόν να καθορισθούν, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και άλλες τεχνικές προϋποθέσεις, πέραν εκείνων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Τα υποδείγματα διαβατηρίου που πρέπει να έχουν τα ζώα των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, όταν μετακινούνται, καταρτίζονται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αφοράς ( 9 ) και στην οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ ( 10 ) ισχύουν και εν προκειμένω.

Ειδικότερα, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής και εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ως προς τη λύσσα, μπορεί να αποφασισθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 3, ότι τα ζώα των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, τα οποία προέρχονται από το εν λόγω έδαφος, υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 19

Το παράρτημα I μέρος Γ και το παράρτημα ΙΙ μέρη Β και Γ μπορούν να τροποποιηθούν με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εντός της Κοινότητας ή εντός των τρίτων χωρών εξέλιξη της κατάστασης ως προς τις νόσους των ζώων των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως ως προς τη λύσσα, και ενδεχομένως να καθορισθεί, για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, ανώτατος αριθμός ζώων δυναμένων να μετακινηθούν.

Άρθρο 20

Τα εκτελεστικά μέτρα τεχνικού χαρακτήρα θεσπίζονται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία.

Άρθρο 21

Τυχόν μεταβατικές εκτελεστικές διατάξεις μπορούν να θεσπισθούν με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση από τις ισχύουσες ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 22

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 10:

 

α) η λέξη «νυφιτσών» απαλείφεται από την παράγραφο 1·

β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«2.  Για να επιτρέπεται το εμπόριο γατών, σκύλων και νυφιτσών, πρέπει να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΚ του Συμβουλίου ( 11 ).

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει, επιπλέον, να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν η εμπορία προορίζεται για την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Σουηδία, οι γάτες, οι σκύλοι και οι νυφίτσες πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους.

·

 

γ) στην παράγραφο 4, μετά τη λέξη «σαρκοφάγων» προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις:

 

«πλην των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3»

·

 

δ) η παράγραφος 8 απαλείφεται.

 

2. Το άρθρο 16 συμπληρώνεται με τα ακόλουθα εδάφια:

 

«Όσον αφορά τις γάτες, τους σκύλους και τις νυφίτσες, οι όροι εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους.»

 

Άρθρο 23

Πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με την ανάγκη διατήρησης της ορολογικής δοκιμής, θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση βασιζόμενη στην κτηθείσα πείρα και σε εκτίμηση του κινδύνου, συνοδευόμενη από κατάλληλες προτάσεις για τον καθορισμό του εφαρμοστέου καθεστώτος από την ►M11  1η Ιουλίου 2010 ◄ για τα άρθρα 6, 8 και 16.

Άρθρο 24

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες.

4.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 25

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

ΜΕΡΟΣ A

Σκύλοι

Γάτες

ΜΕΡΟΣ Β

Νυφίτσες

ΜΕΡΟΣ Γ

Ασπόνδυλα (πλην μελισσών και οστρακοειδών), τροπικά διακοσμητικά ψάρια, αμφίβια, ερπετά.

Πτηνά: όλα τα είδη [πλην των πουλερικών περί των οποίων οι οδηγίες 90/539/ΕΟΚ ( 12 ) και 92/65/ΕΟΚ].

Θηλαστικά: τρωκτικά και κατοικίδια κουνέλια.

▼M9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

IE

Ιρλανδία

MT

Μάλτα

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΕΡΟΣ B

Τμήμα 1

DK

Δανία, περιλαμβανομένων της GL — Γροιλανδίας και των FO — Νήσων Φερόε·

ES

Ισπανία, περιλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, των Κανάριων Νήσων, της Θέουτας και της Μελίγιας·

FR

Γαλλία, περιλαμβανομένων της GF — Γαλλικής Γουιάνας, της GP — Γουαδελούπης, της MQ — Μαρτινίκας και της RE — Ρεϋνιόν·

GI

Γιβραλτάρ·

PT

Πορτογαλία, περιλαμβανομένων των νήσων Αζορών και της νήσου Μαδέρας·

κράτη μέλη εκτός εκείνων που παρατίθενται στο μέρος A και στα στοιχεία α), β), γ) και ε) του παρόντος τμήματος.

 

Τμήμα 2

AD

Ανδόρρα

CH

Ελβετία

▼M12

HR

Κροατία

▼M9

IS

Ισλανδία

LI

Λιχτενστάιν

MC

Μονακό

NO

Νορβηγία

SM

Άγιος Μαρίνος

VA

Αγία Έδρα (Βατικανό)

ΜΕΡΟΣ Γ

AC

Νήσος της Αναλήψεως

AE

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AG

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

AN

Ολλανδικές Αντίλλες

AR

Αργεντινή

AU

Αυστραλία

AW

Αρούμπα

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BB

Μπαρμπάντος

▼M10 —————

▼M9

BH

Μπαχρέιν

BM

Βερμούδες

BY

Λευκορωσία

CA

Καναδάς

CL

Χιλή

FJ

Φίτζι

FK

Νήσοι Φώκλαντ

HK

Χονγκ Κονγκ

▼M12 —————

▼M9

JM

Τζαμάικα

JP

Ιαπωνία

KN

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

KY

Νήσοι Κάυμαν

MS

Μοντσερράτ

MU

Νήσος Μαυρίκιος

MX

Μεξικό

▼M10

MY

Μαλαισία

▼M9

NC

Νέα Καληδονία

NZ

Νέα Ζηλανδία

PF

Γαλλική Πολυνησία

PM

Σαιν Πιερ και Μικελόν

▼M10 —————

▼M9

RU

Ρωσική Ομοσπονδία

SG

Σινγκαπούρη

SH

Αγία Ελένη

TT

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

TW

Ταϊβάν

US

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (περιλαμβανομένης της GU — Γκουάμ)

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

VG

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

VU

Βανουάτου

WF

Βαλίς και Φουτούνα

YT

Μαγιότ