(Ανταλλαγή Banner | Foni.info | Δίκτυο ανταποδοτικής διαφήμισης)

Εκτύπωση
PDF

Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1       Εισαγωγή

Οι κτηνίατροι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην προστασία της ευζωίας και της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας καθώς και του περιβάλλοντος και παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Αυτός ο Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής είναι ένα πρότυπο που διευκρινίζει τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Ηθικής και τις Αρχές της Δεοντολογίας καθώς επίσης και τις απαιτήσεις σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα σε ένα Κτηνιατρικό Οργανισμό, όταν ο τελευταίος:

1. Επιθυμεί να βελτιωθεί η δυνατότητά του να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνες με:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • τον ισχύοντα επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας,
 • τις απαιτήσεις των πελατών,
 • τις αρχές Ηθικής σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει ή/και τα ζώα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα του.

2. Πρέπει να καταδείξει την δυνατότητά του να παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται συνεχώς σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των πελατών και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εφαρμογή αυτού του Κώδικα είναι επομένως εθελοντική.

Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε Κτηνιατρικό Οργανισμό, ανεξαρτήτως του μεγέθους του ή του τομέα δραστηριοποίησής του.

Όπου οποιαδήποτε απαίτηση αυτού του προτύπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της φύση του Οργανισμού και των υπηρεσιών του, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα εξαίρεσης-απαλλαγής του Οργανισμού από την τήρησή της. Μια τέτοια εξαίρεση δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα ή την ευθύνη του Οργανισμού να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις καθώς επίσης και με τις Αρχές της Ηθικής και της Δεοντολογίας που ισχύουν για το κτηνιατρικό επάγγελμα.

Αυτός ο Κώδικας θέτει μόνο τις γενικές αρχές. Πρόσθετες οδηγίες θα πρέπει να δημιουργηθούν για να καλύψουν πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις που ισχύουν για τους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας του κτηνιατρικού επαγγέλματος.

Αυτός ο Κώδικας προετοιμάστηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων (FVE) από κτηνιάτρους για κτηνιάτρους και αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο για τους Κτηνιατρικούς Οργανισμούς.

Ο στόχος αυτού του Κώδικα είναι να χρησιμεύσει ως μια βάση για τις οργανώσεις που είναι μέλη της FVE και θέλουν να εφαρμόσουν το δικό τους Κώδικα Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Οι οργανώσεις μέλη της FVE θα μπορούν να έχουν το δικό τους Κώδικα Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί από την FVE ως προς τη συμφωνία του με τον παρόντα Κώδικα.

Αυτός ο Κώδικας καταρτίστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για να επιτευχθεί μια πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2000. Γι’ αυτό  όλη η ορολογία σχετικά με την ποιότητα που χρησιμοποιείται σε αυτό το πρότυπο έχει ληφθεί από την έκδοση του 2000 του προτύπου ISO 9000.

Οι απαιτήσεις που περιλαμβάνει αυτό το πρότυπο δεν αντικαθιστούν αλλά συμπληρώνουν τις εθνικές ή ευρωπαϊκές νομικές υποχρεώσεις.

Αυτός ο Κώδικας θα πρέπει να αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.

Η δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση του αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού του Κώδικα.

2                      Ευρωπαϊκές Αρχές Κτηνιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Οι Κτηνιατρικοί Οργανισμοί που επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτόν τον Κώδικα Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κτηνίατροι μέλη του προσωπικού τους συμμορφώνονται με τις αρχές αυτού του κεφαλαίου[1].

2.A Κτηνίατροι και ζώα

 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να προσπαθούν να εξασφαλίζουν την ευζωία και την υγεία των ζώων που βρίσκονται υπό την φροντίδα τους, σε οποιοδήποτε τομέα του κτηνιατρικού επαγγέλματος και αν απασχολούνται.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πάντα τις πέντε ελευθερίες[2] σύμφωνα με τις οποίες αξιολογείται η ευζωία των ζώων.
 • Όταν  οι κτηνίατροι ενημερώνονται ή αντιλαμβάνονται παραβιάσεις της νομοθεσίας περί της ευζωίας των ζώων, θα πρέπει να επισείσουν την προσοχή του ιδιοκτήτη του ζώου/ζώων σ’ αυτές και να κάνουν ότι είναι δυνατόν για να λύσουν το πρόβλημα.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να συμπεριφέρνονται σε όλα τα ζώα που βρίσκονται υπό την φροντίδα τους με σεβασμό.

2.Β Κτηνίατροι και πελάτες

 • Oι κτηνίατροι θα πρέπει να επιδιώκουν και να διατηρούν μια καλή σχέση με τους πελάτες τους.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους μέσω της επικοινωνίας μαζί τους και της παροχής των σωστών πληροφοριών-υπηρεσιών.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να σέβονται τις απόψεις των πελατών τους και να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα τους.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα, πλήρως και με αβρότητα στις εναντίον τους καταγγελίες και κριτική.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κάθε πελάτης τους έχει διαφορετικές ανάγκες.

2.Γ Κτηνίατροι και κτηνιατρικό επάγγελμα

 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να είναι γνώστες και να παρακολουθούν τη σχετική νομοθεσία και τους σχετικούς με τους κτηνιάτρους Κώδικες Δεοντολογίας, ως μεμονωμένα μέλη του κτηνιατρικού επαγγέλματος.
 • Οι κτηνίατροι δεν θα πρέπει να υποβιβάζουν το κτηνιατρικό επάγγελμα σε ανυποληψία.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να επιδιώκουν και να προσπαθούν να διατηρούν καλές σχέσεις με τους επαγγελματίες συναδέλφους τους.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του κτηνιατρικού πτυχίου.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να διατηρούν και να συνεχίζουν να καλλιεργούν την επαγγελματική τους γνώση και τις δεξιότητές τους.
 • Οι κτηνίατροι, όταν εκτελούν κτηνιατρική πράξη που τους ανατέθηκε από τρίτο πρόσωπο ή άλλο κτηνίατρο, θα πρέπει να φροντίζουν να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και να μην χρησιμοποιούν τη θέση τους για να προσπαθήσουν να αυξήσουν την πελατεία τους ή να αποκομίσουν προσωπικό πλεονέκτημα. Σε τέτοια περίπτωση όταν καλούνται από τον πελάτη να εκτελέσουν οποιαδήποτε κτηνιατρική πράξη πέρα από αυτή που τους ανατέθηκε, οι κτηνίατροι δεν θα πρέπει να δέχονται χωρίς την προηγούμενη συμφωνία του άλλου κτηνιάτρου.

2.Δ Κτηνίατροι και φαρμακευτικά προϊόντα

Οι κτηνίατροι θα πρέπει να κατανοούν πλήρως και να συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση, την ασφαλή φύλαξη, χρήση, προμήθεια και διάθεση των φαρμακευτικών  προϊόντων.

Οποιοδήποτε πρόβλημα-παρενέργεια σχετικά με το χειρισμό ή τη χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων θα πρέπει να καταγράφεται και να εξετάζεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις απαιτήσεις της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Αυτές περιλαμβάνουν:

·       να αναφερθεί το πρόβλημα στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του σκευάσματος ή/και στην αρμόδια αρχή το αργότερο 15 ημέρες μετά την εμφάνισή του

·       οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις των κατόχων άδειας κυκλοφορίας και της αρμόδιας αρχής θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στον Οργανισμό

·       οι σχετικές καρτέλες για την καταγραφή των ανεπιθύμητων αντιδράσεων, όπως παρέχονται από την αρμόδια αρχή, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον Οργανισμό. Εάν η αρμόδια αρχή δεν παρέχει τις σχετικές καρτέλες, ο Κτηνιατρικός Οργανισμός θα πρέπει να καταγράψει το περιστατικό σε καρτέλες που θα δημιουργήσει μόνος του, απαριθμώντας όλες τις σχετικές πληροφορίες.

2.E Κτηνίατροι και προσωπικό

 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία που αφορά τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
 • Οι κτηνίατροι και το προσωπικό τους θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλεια που θα τους παρέχει κάλυψη για νομική και επαγγελματική ευθύνη.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών ή/και τεχνικών γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού τους.
 • Όλο το προσωπικό του Οργανισμού θα πρέπει να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.

2.ΣΤ Κτηνίατροι και ασφάλεια - υγεία στην εργασία

Οι κτηνίατροι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του προσωπικού, των ασθενών ζώων τους και των πελατών τους, ειδικά όσον αφορά:

·       χειρονακτικές εργασίες (ανύψωση και συγκράτηση βαρών)

·       ολισθήσεις, παραπατήματα και πτώσεις (προστασία από υγρά πατώματα, ανώμαλες επιφάνειες, σκαλοπάτια κ.λπ.)

·       πυρασφάλεια (χειρισμός εύφλεκτων ουσιών, πυρκαγιά και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας)

·       επαγγελματικός εξοπλισμός (κατάλληλη χρήση του, επίγνωση κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς)

·       επικίνδυνες-βλαβερές ουσίες (ακτινοβολία X, αναισθητικά αέρια, φαρμακευτικά και επικίνδυνα προϊόντα)

·       επαγγελματικές ασθένειες.

Είναι επομένως ευθύνη του κτηνιάτρου να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να προστατεύσει το προσωπικό, τα ασθενή ζώα και τους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι:

·       οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς

·       το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

·       οι Πρώτες Βοήθειες είναι διαθέσιμες και όλο το προσωπικό ξέρει πού θα βρει το κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών

·       το προσωπικό ξέρει και έχει εξασκηθεί στο πώς να εκκενώνει τις εγκαταστάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς

·       προστατευτικός ρουχισμός παρέχεται στο προσωπικό, όπου αυτό απαιτείται για την προσωπική ασφάλεια

·       το προσωπικό και οι πελάτες ενημερώνονται για οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο διατρέχουν.

2.Ζ Κτηνίατροι και δημόσια υγεία

 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να επιδιώκουν την μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να συμβουλεύουν τους πελάτες τους για τα μέτρα που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο έκθεσης σε παράγοντες που προκαλούν ζωοανθρωπονόσους, τροφοδηλητηριάσεις, κατάλοιπα, μολύνσεις (βιολογικοί και χημικοί παράγοντες) και μικροβιοαντοχή.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες ζώων για τις ευθύνες τους έναντι στη Δημόσια Υγεία του κοινωνικού συνόλου.

2.Η Κτηνίατροι και περιβάλλον

 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να προσπαθούν να μειώνουν τη μόλυνση του περιβάλλοντος μέσω της αποφυγής δημιουργίας αποβλήτων, της ανακύκλωσης, της χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων ειδών-αντικειμένων όπου είναι δυνατόν και της ορθής διάθεσης-διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να προσπαθούν να μειώνουν την περιβαλλοντική μόλυνση με τη λελογισμένη χρήση απολυμαντικών, φαρμακευτικών και άλλων χημικών ουσιών.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να επιδιώκουν να είναι «περιβαλλοντικά υπεύθυνοι» εξοικονομώντας ενέργεια και ύδωρ.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να οργανώνουν εγκαταστάσεις-τρόπους για την χωριστή συλλογή των διαφορετικών τύπων αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να σταλούν στα αντίστοιχα σημεία ανακύκλωσης.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους πελάτες να απορρίπτουν τα κτηνιατρικά απόβλητα κατά τρόπο ασφαλή.

 

2.Θ Κτηνίατροι και αρμόδιες αρχές

 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να επιδιώκουν και να προσπαθούν να διατηρούν καλές σχέσεις με τις αρμόδιες αρχές.
 • Οι κτηνίατροι θα πρέπει να εκπληρώνουν, όποτε απαιτείται, άμεσα και σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται, τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών που αναλαμβάνουν εξ' ονόματος των αρμόδιων αρχών.
 • Οι κτηνίατροι, κατά την εκτέλεση κτηνιατρικής πράξης εξ' ονόματος των αρμόδιων αρχών, θα πρέπει να φροντίζουν να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και να μην χρησιμοποιούν τη θέση τους για να προσπαθήσουν να αυξήσουν την πελατεία τους ή να αποκομίσουν προσωπικό πλεονέκτημα.
 • Όταν οι κτηνίατροι καλούνται από τις αρμόδιες αρχές να εκτελέσουν κτηνιατρική πράξη για πελάτη άλλου κτηνιάτρου και καλούνται από τον πελάτη να εκτελέσουν οποιαδήποτε κτηνιατρική πράξη πέρα από αυτή που τους ανατέθηκε, οι κτηνίατροι δεν θα πρέπει να δέχονται χωρίς την προηγούμενη συμφωνία του άλλου κτηνιάτρου.